Swyddog Ymchwiliadau

Swyddog Ymchwiliadau             £30,786 i £41,025

Rydym yn awyddus i benodi Swyddogion Ymchwiliadau, naill ai’n barhaol neu am flwyddyn ar sail tymor penodol, i ymuno â’r Ombwdsmon yn ei swyddfeydd ym Mhencoed, Pen-y-bont ar Ogwr. 

 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu asesu, gwneud penderfyniadau ac ymchwilio i gwynion y bydd yr Ombwdsmon yn eu derbyn. Mae profiad blaenorol o ymchwilio yn ddymunol, ynghyd â phrofiad o reoli llwyth achosion. Mae'n bwysig fod ymgeiswyr yn gallu canfod ffeithiau, dadansoddi gwybodaeth, cymryd datganiadau gan dystion a chyfweld tystion yn effeithiol, er mwyn iddynt ddod i gasgliadau rhesymegol a gwneud argymhellion wedi'u seilio ar resymau cadarn.

 

Mae sgiliau ysgrifennu adroddiadau rhagorol yn hanfodol a hefyd y gallu i gyflwyno gwybodaeth gymhleth mewn ffordd sy'n briodol i'r sawl y cyflwynir y wybodaeth honno iddo. Mae sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar, yn bersonol a dros y ffôn, hefyd yn hanfodol i'r rôl hon.

 

Croesewir ceisiadau gan y rheini sydd â diddordeb mewn swydd amser llawn neu ran amser. Bydd y cyflog cychwynnol yn dibynnu ar brofiad a sgiliau perthnasol. Gweler yr holl ddogfennau isod.

 

 

Sylwer os gwelwch yn dda fod dau gam i'r broses recriwtio. Bydd ymgeiswyr sy'n llwyddo i gyrraedd y rhestr fer yn cael eu gwahodd i Ganolfan Asesu ar ddydd Sadwrn 2 Medi 2017 yn ein swyddfeydd ym Mhencoed. Yno gofynnir iddynt gwblhau ymarferion a fydd yn berthnasol i rôl Swyddog Ymchwiliadau.  Croesewir ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n gallu cynnal busnes swyddfa’r Ombwdsmon drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Mae’r Ombwdsmon wedi ymrwymo i gyfle cyfartal.

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner dydd, 14 Awst 2017.