Amdanom ni

  

Ynglŷn â fi a'm tîm

Fy enw yw Nick Bennett ac fel Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru y mae gennyf bwerau cyfreithiol i edrych i mewn i gwynion am wasanaethau cyhoeddus a darparwyr gofal annibynnol yng Nghymru.  Yr wyf hefyd yn ymwchilio i gwynion bod aelodau cyrff llywodraeth leol wedi torri cod ymddygiad eu hawdurdod.  Yr wyf yn annibynnol o bob corff cyhoeddus.
Y mae gennyf dîm o bobl sy'n fy nghynorthwyo i ymchwilio cwynion.  Y mae'r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu yn ddiduedd ac yn rhad ac am ddim.
Mae'r weledigaeth, gwerthoedd, pwrpasau, dibenion a'r nodau strategol yr ydym wedi gosod ar gyfer ein gwasanaeth wedi'u gosod isod. 

 

  

Ein gweledigaeth

Diwylliant gwasanaeth cyhoeddus sy’n rhoi gwerth ar gwynion ac yn dysgu yn eu sgil i wella darpariaeth gwasanaeth cyhoeddus.

 

Ein Cenhadaeth

Drwy ystyried cwynion, unioni pethau i ddefnyddwyr gwasanaethau a chyfrannu at ddarparu gwell gwasanaethau cyhoeddus a safonau mewn bywyd cyhoeddus.

 

Ein gwerthoedd

  • Cydraddoldeb a Thegwch
  • Annibyniaeth ac Amhleidioldeb
  • Gwella ac Effeithiolrwydd
  • Tryloywder ac Atebolrwydd

 

Ein dibenion

  • I ystyried cwynion am gyrff cyhoeddus.
  • I unioni pethau. Lle gallwn, byddwn yn ceisio adfer pobl i'r sefyllfa y byddent wedi bod ynddi pe na baent wedi dioddef anghyfiawnder, ac yn gweithio i sicrhau'r canlyniad gorau posibl pan fo anghyfiawnder wedi bod.
  • I adnabod a rhannu arferion da er mwyn i gyrff cyhoeddus ddysgu'r gwersi a ddaeth i'r amlwg yn sgil ein hymchwiliadau ac i unioni unrhyw wendidau a ganfuwyd mewn systemau er mwyn parhau i wella safonau gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
  • I helpu pobl i anfon eu cwyn at y darparwr gwasanaethau cyhoeddus cywir neu at y gwasanaeth trin cwynion priodol.
  • I ystyried cwynion bod aelodau o awdurdodau lleol wedi torri'r cod ymddygiad.
  • I feithrin hyder mewn llywodraeth leol yng Nghymru, drwy hyrwyddo safonau uchel mewn bywyd cyhoeddus.

 

Nodau strategol

Nod Strategol 1:Darparu gwasanaeth cwynion sydd o’r safon uchaf, sy’n gymesur ac yn effeithiol.

 
Nod Strategol 2: Defnyddio’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth a gafwyd yn sgil y cwynion y byddwn yn eu hystyried er mwyn gwella’r ffordd y bydd darparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn ymdrin â chwynion a dylanwadu ar wella’r ffordd y darperir gwasanaethau cyhoeddus, gan lywio polisi cyhoeddus.

Nod Strategol 3: I barhau i esblygu a thyfu fel swyddfa, gan yn benodol cynllunio ar gyfer rhoi ar waith estyniad pwerau’r Ombwdsmon petai Cynulliad Cenedlaethol Cymru’n creu Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) newydd.

 
Nod Strategol 4: Bod yn atebol am y gwasanaeth y byddwn yn ei ddarparu ac am yr arian cyhoeddus y byddwn yn ei wario.

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud (BSL)