Preifatrwydd a Chyfreithiol

Wrth inni ystyried eich cwyn, byddwn angen casglu gwybodaeth bersonol amdanoch. Er mwyn ymchwilio i’ch cwyn, bydd angen inni rannu gwybodaeth gyda’r sefydliad dan sylw a chyrff perthnasol eraill. Os hoffech wybod sut y bydd yr wybodaeth yr ydych yn darparu yn cael ei defnyddio, ffoniwch ein Swyddog Rheoli Gwybodaeth ar 01656 644200. Ef hefyd sydd yn delio gyda cheisiadau am gael mynediad at wybodaeth bersonol yr ydym o bosibl yn ei dal amdanoch.

 

Preifatrwydd a’n gwefan

Nid yw ein gwefan yn galluogi ein hymwelwyr i gyfathrebu ag ymwelwyr eraill na phostio gwybodaeth y gall eraill gael mynediad ati.

 

Ffeiliau cofnodi/Monitro Traffig

Mae ffeiliau cofnodi yn ein galluogi i gofnodi defnydd pobl o’r safle. Mae’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn casglu gwybodaeth y ffeiliau cofnodi oddi wrth ein holl ymwelwyr, a defnyddiwn y rhain i wella golwg y safle a’r wybodaeth sydd arno, yn seiliedig ar y ffordd mae defnyddwyr yn llywio o’i gwmpas. Nid yw ffeiliau cofnodi yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi. 

 

Mynd i safle arall o’n gwefan ni

Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i safleoedd eraill. Darperir y rhain fel cymorth ond nid yw’r ffaith eu bod wedi’u cynnwys yn golygu bod Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn arnodi nac yn cymeradwyo y safleoedd eraill hyn. Nid yw Swyddfa’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am yr arferion preifatrwydd o fewn y safleoedd eraill hyn. Dylech fod yn ymwybodol o hyn wrth i chi adael y safle ombudsman-wales.org.uk ac rydym yn eich annog chi i ddarllen y datganiadau preifatrwydd ar y gwefannau eraill y byddwch yn mynd iddynt. 

 

Ymwadiad e-bost

CYFRINACHEDD: Mae’n bosib fod y post electronig hwn (yn ogystal â’i gynnwys, unrhyw atodiadau ac edefyn hanesyddol os yw wedi’i gynnwys) yn breifat ac yn gyfrinachol, ac y'i bwriedir ar gyfer y derbynnydd yn unig. Os nad chi yw’r derbynnydd bwriadedig, ni ddylech ddatgelu, dosbarthu, rhannu, dyblygu na chymryd unrhyw gamau sy’n dibynnu ar gynnwys y post electronig hwn nac unrhyw atodiadau sydd wedi’u cynnwys. A fyddech cystal â rhoi gwybod i’r sawl a anfonodd y post electronig atoch ar unwaith os ydych yn credu eich bod wedi derbyn yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, a dilëwch y post electronig hwn oddi ar eich system. Sylwer, drwy anfon e-bost at yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, rydych yn rhoi caniatâd dealledig i ni ymateb trwy e-bost heb ei ddiogelu, ac rydych yn deall ac yn derbyn nad ydym felly, yn gyfrifol am unrhyw wybodaeth bersonol a all gael ei rhannu neu ei cholli heb awdurdod yn sgil y ffaith nad yw’r e-bost hynny yn gyfrwng cyfathrebu sydd 100% yn ddiogel.

CYNNWYS: Nid yw Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am newidiadau a wneir i’r post electronig hwn nac i unrhyw ffeiliau sydd wedi’u hatodi, ar ôl iddo gael ei anfon, nac am unrhyw golled neu ddifrod sy’n deillio o’i dderbyn neu ei ddefnyddio.

FIRYSAU: Er bod Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau nad oes firysau yn y post electronig hwn, nac mewn unrhyw ffeiliau sydd wedi'u hatodi, ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw golled neu ddifrod sy’n deillio o ddefnyddio’r post electronig hwn nac unrhyw atodiadau sydd wedi’u cynnwys. Fe’ch cynghorir i ddefnyddio eich meddalwedd eich hun i’w wirio cyn ei agor.

Swyddfa gofrestredig Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: 1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed CF35 5LJ

 

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os yw’r polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn cynnwys y fersiwn ddiwygiedig ar y dudalen hon. Drwy gadw golwg ar y dudalen hon yn rheolaidd rydych bob amser yn gwybod pa wybodaeth yr ydym yn ei chasglu, sut rydym yn ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn ni’n ei rhannu gyda phartïon eraill.


Polisi Cyfryngau Cymdeithasol

Y tîm Cyfathrebu a Pholisi sy’n rheoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yr Ombwdsmon ar ran Swyddfa Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Os ydych chi’n dilyn cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yr Ombwdsmon, gallwch ddisgwyl cynnwys rheolaidd sy’n ymwneud â’r isod: 

  • Rhoi gwybod am gynnwys newydd ar ein gwefan
  • Datganiadau i’r wasg
  • Sylwadau, aildrydariadau, dolenni, ac ati sy’n ymwneud â materion sy’n berthnasol i waith yr Ombwdsmon
  • Dilyn ac Aildrydar

Nid ydym yn dilyn dilynwyr newydd yn awtomatig. Nid yw aildrydar na dilyn rhywun yn awgrymu cymeradwyaeth o unrhyw fath.

Ar gael

Byddwn yn diweddaru ac yn monitro ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener. Weithiau ni fydd rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol ar gael, ac nid yw’r Ombwdsmon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros ddiffyg gwasanaeth oherwydd cyfnodau segur.

@Ymatebion, Sylwadau a Negeseuon Uniongyrchol

Rydym yn croesawu adborth a syniadau gan ein holl ddilynwyr, ac yn gwneud ein gorau i ymuno yn y sgwrs pan fo hynny’n bosib ac yn berthnasol. Fodd bynnag, oherwydd cyfyngiadau o ran adnoddau, ni fyddwn bob amser yn ymateb yn unigol i'r holl negeseuon a gawn i’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Byddwn yn dileu sylwadau neu bostiadau sy’n cael eu hystyried yn anweddus neu’n amhriodol ac rydym yn cadw’r hawl i atal defnyddwyr sy’n postio cynnwys o’r fath rhag ymwneud â’n cyfrifon cymdeithasol.

Mae tîm Cyfathrebu a Pholisi yr Ombwdsmon yn darllen yr holl ymatebion a Negeseuon Uniongyrchol a gawn drwy Twitter ac yn sicrhau bod unrhyw awgrymiadau neu faterion perthnasol yn cael eu cyfeirio at yr aelod o staff perthnasol yn y swyddfa. 

Cwynion

Gall yr Ombwdsmon drafod materion yn gyffredinol, ond ni fyddwn yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i drafod materion sy’n ymwneud â chwynion penodol. Mae pob cwyn sy’n cael ei chyfeirio at yr Ombwdsmon yn cael ei gwneud yn gyfrinachol.

Os yw achwynydd yn dymuno trafod achos penodol, mae manylion ynghylch y ffyrdd arferol o gysylltu â’r Ombwdsmon ar gael ar y dudalen Cysylltu â ni.